Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Kierownik Oddziału, Główny księgowy - mgr Beata Antosik

Dane kontaktowe:
tel.: (77) 4352553, 4352883 wewn. 32

e-mail: ksiegowosc@pssenysa.pl   kadry@pssenysa.pl   sekretariat@pssenysa.pl


Do zadań Oddziału należy:
I. W zakresie ekonomiczno - finansowym:
1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
2. Prowadzenie księgowości materiałowej.
3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia
i funduszu płac.
7. Opracowywanie projektów planów finansowych.
8. Opracowywanie wniosków o zmiany planów finansowych.
9. Dokonywanie okresowych analiz wykonania planów finansowych.
10. Organizowanie inwentaryzacji i nadzór nad jej przebiegiem.
11. Prawidłowe i terminowe dochodzenie należności z tytułu prowadzonej działalności.
12. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych oraz ich zabezpieczenia.
II. W zakresie administracyjnym:
1. Prowadzenie spraw pracowniczych.
2. Kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy.
3. Załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury lub renty.
4. Opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.
5. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funduszu socjalnego.
6. Prowadzenie spraw dotyczących dokształcania zawodowego pracowników.
7. Współpraca z lekarzem oraz pracownikiem prowadzącym zagadnienia bhp, celem zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy oraz właściwej opieki zdrowotnej.
8. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, regulaminów itp.
9. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
10. Wystawianie delegacji służbowych oraz koordynowanie wyjazdów samochodami służbowymi.
11. Dbałość o utrzymanie należytego stanu sanitarno technicznego pomieszczeń.
12. Zabezpieczenie pomieszczeń przed zniszczeniem, pożarem i innymi zagrożeniami.
13. Zabezpieczenie mienia ruchomego przed kradzieżą.
14. Zlecanie wykonywania napraw i konserwacji sprzętu, aparatury, instalacji itp.
15. Prowadzenie składnicy akt.
16. Prowadzenie ewidencji inwentarzowej.
17. Przeprowadzanie likwidacji.
18. Prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt.
19. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (obsługa kancelarii).
20. Nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania.


Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-304 Nysa

  • tel. 77 435 25 53,
  • tel. 77 435 28 83,
  • tel. 77 433 00 78,
  • fax. 77 433 00 79,