Odział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku

Kierownik Oddziału: mgr inż. Janina Komarow

Dane kontaktowe:
tel.: 77 4352553 wew. 35, 40
e-mail: higienazywnosci@pssenysa.pl


Oddział sprawuje nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w zakresie:
- produkcji,
- transportu,
- przechowywania,
- sprzedaży,
- żywienia zbiorowego,
oraz nad:
- produkcją i obrotem kosmetykami,
- produkcją i obrotem wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Informacje praktyczne:

Każdy podmiot gospodarczy działający zakresie produkcji i obrotu żywnością, materiałami/wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia zakładu i jego rejestracji  lub wpisu do rejestru zakładów art. 61, art. 63.ust 2 ustawy z dnia 26.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U z 2010r, Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Przepisy dla podmiotów:
- Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jednolity Dz. U z 2010r, Nr 136, poz. 914 z późn. m.)
- Rozporządzenie (WE) Nr 178 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
- Rozporządzenie (WE) Nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowej Stacji co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działalności.

Świadectwa jakości zdrowotnej środka spożywczego /dozwolonej substancji dodatkowej/ składnika żywności/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością przekraczającego granicę wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie na podstawie przeprowadzonej kontroli sanitarnej partii w/w produktów oraz dokumentacji po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez importera.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 11.06.2013r., Poz.672 z późn. zm.) Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.


Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-304 Nysa

  • tel. 77 435 25 53,
  • tel. 77 435 28 83,
  • tel. 77 433 00 78,
  • fax. 77 433 00 79,