Stanowisko Pracy ds Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Dane kontaktowe:

Młodszy asystent mgr inż. Halina Swietłana Wiśniewska 

tel.: 77 4352553 wew. 39

e-mail: nadzor.zapobiegawczy@pssenysa.pl


Główne zadania wykonywane na Stanowisku Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
1. Składanie wniosków po otrzymaniu zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany (art. 11 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
2. Składanie wniosków po otrzymaniu zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany (art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
3. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, opracowywanej na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
4. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
5. Uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
6. Przeprowadzanie kontroli obiektów będących w trakcie realizacji, w celu oceny uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach,
7. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, poprzez przeprowadzanie kontroli w tych obiektach (art. 56 ustawy Prawo budowlane),
8. Wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
9. Wydawanie opinii w sprawie ustalenia zakresu raportu dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
10. Wydawanie opinii o planowanym przedsięwzięciu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
11. Wydawanie opinii wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, niezbędnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej,
12. Wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi, określonymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej planowanych do realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
13. Udostępnianie listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych.

Czynności wykonywane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlegają opłacie. Obowiązek opłaty nakładany jest w formie decyzji administracyjnej, wydawanej po wykonaniu czynności. Opłacie nie podlegają czynności związane z wydawaniem opinii sanitarnych w ramach postępowań dotyczących:
- strategicznej oceny oddziaływania (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania),
- oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-304 Nysa

  • tel. 77 435 25 53,
  • tel. 77 435 28 83,
  • tel. 77 433 00 78,
  • fax. 77 433 00 79,